Drzewa i Krzewy / z Toba od 2000 roku
Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Luty 23, 2018
REKLAMA
Regulamin korzystania z serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Serwis „Drzewa i Krzewy” (dalej: „Serwis”) jest udostępniany przez Grasscent Ltd,
 • Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie,
 • W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Grasscent Ltd lub/i osób trzecich,
 • W ramach Serwisu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się,
 • Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych,
 • Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie.
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez Grasscent Ltd z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisie. W związku z tym, Grasscent Ltd zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRASSCENT LTD.

 • Grasscent Ltd nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników. Grasscent Ltd jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Seriwsu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  • przyczynami niezależnymi od Grasscent Ltd (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 • Grasscent Ltd nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Grasscent Ltd (w szczególności od samych użytkowników Serwisu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszych Zasad),
 • Grasscent Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Grasscent Ltd (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Serwisu).
 • Grasscent Ltd nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, straty materialne użytkowników, utratę informacji, niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

III. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU.

 • Niniejsze Zasady korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.
 • Grasscent Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany).
 • Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.
 • REKLAMA
  REKLAMA
  Sponsor Grasscent Ltd.
  Luty Pylenie: W drugiej połowie miesiąca pylenie leszczyn osiąga maksimum, zaczyna też pylić olsza i klon jesionolistny.

  Nie zapomnij: Dziś Imieniny: Marta, Damian, Romana
  Znak Zodiaku: Ryby
  Kalendarz »
  REKLAMA

  Najlepsze firmy ogrodnicze
   

  Bezpieczne płatności

  payu
  mastercard i visa
  Real Time Web Analytics